fbpx

Visselblåsning

Om du redan rapporterat ett ärende och vill följa det så gör du det här.

Rapporterande personer kan vara anställda, inhyrd personal, volontärer, praktikanter, personer som annars utför arbete under er kontroll och ledning, egenföretagare, personer som ingår i era förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan, om verksamhetsutövaren är ett företag och aktieägare som är verksamma i företaget, om verksamheten är ett aktiebolag. 

Skydd gäller för den som rapporterar om sådana missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram. 

Förhållanden som kan rapporteras om

Missförhållanden av allmänt intresse. För att skyddas av visselblåsarlagen ska den information som rapporteras angå allmänheten och informationen ska ha ett allmänintresse. Till allmänintresset hör överträdelse av lagar och andra föreskrifter, dock inte om det är bagatellartade förseelser eller överträdelser av rena formalia. 

Den som rapporterar är också skyddad när det gäller missförhållanden som gäller produktsäkerhet, offentlig upphandling, miljöskydd med mera. Även allvarliga överträdelser av interna regler och principer som uppförandekoder och liknande kan omfattas. 

Det är inte av allmänintresse att rapportera om sådant som bara rör personligt missnöje med lön och anställningsvillkor. 

En rapporterande person har enligt lagen skydd mot att hindras från att rapportera eller att utsättas för repressalier. Hen har också ansvarsfrihet i vissa fall. 

Informationens sanningshalt 

Den som medvetet rapporterar falsk information har inte rätt till skydd enligt visselblåsarlagen. Skyddet gäller inte heller den som rapporterar ogrundade rykten eller hörsägen och skvaller. 

Tystnadsplikt vid hantering av ärenden

Tystnadsplikten innebär att det är förbjudet att utan tillstånd röja en rapporterande persons identitet eller identiteten för en annan enskild person som förekommer i ett uppföljningsärende. De som arbetar med uppföljningsärenden kan ta del av uppgifter inom enheten. Uppgifter får också lämnas vidare, till exempel i en polisanmälan. 

Vem tar emot din rapport?

Rapporten kommer att skickas individuellt till följande personer:

Niklas Falk, VD

C-G Lindholm – Vice VD

Anette Särnholm – Rådgivare, tidigare revisor

Internt

Internt

Externt

Rapportera missförhållande

Det som kan anmälas i systemet är allvarliga missförhållanden. Exempel på missförhållanden är kränkning av grundläggande fri- och rättigheter, skador och risk för skador på miljö eller person, risker i säkerhet, obehörig användning av tillgångar, ekonomisk brottslighet som mutor och bestickning, bedrägeri och förfalskning, allvarliga former av diskriminering och trakasserier.

Här har du möjlighet att skicka med dokumentation som kan vara relevant för din rapport. Det kan vara bilder, filmer, ljudfiler, dokument, e-postmeddelanden eller annat.

(Format vi stödjer är: bilder, videor, ljud, PDF och Word-dokument.)

Anmälaren kan välja att vara anonym eller att uppge sitt namn. Väljer anmälaren att vara anonym kommer ingen inom företaget att efterforska anmälarens identitet. Det är viktigt att anmälaren har ärliga avsikter med sin anmälan. Det är inte tillåtet att medvetet sprida falska rykten eller på annat sätt trakassera en medarbetare via systemet.

Väljer anmälare att uppge sin identitet, kommer identiteten inte att röjas för den som anmälan gäller, anmälaren kan även komma att bli kallad som vittne i en eventuell efterföljande polisutredning eller domstolsprocess.

Eftersom du valt att uppge din identitet ber vi dig att fylla i dina uppgifter nedan.

Vad händer efter att jag skickat in min rapport?

Ditt ärende kommer att behandlas av visselblåsargruppen.

Du kommer att få återkoppling inom 7 dagar på att ärendet är mottagits och om det funnits missförhållanden av allmänt intresse så ska återkoppling ske senast efter 90 dagar.